آرزوی سلامتی خوشبختی برا همتون

آرزوی سلامتی خوشبختی برا همتون

گاهــــــی رفتــــــن به معنیــــــه  دوست نداشتن نیستــــــ
به معنیــــــه سنجــــــش دوستــــــ داشتنهــــــ
شــــــ ــــــایدمیخــــــوادبدونه تاکجــــــادنبالشــــــ میــــــری

آرزوی سلامتی خوشبختی برا همتون

♥ چهار شنبه 6 مرداد 1395برچسب:آرزوی سلامتی خوشبختی برا همتون, ساعت 14:16 توسط Milad

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 58 صفحه بعد